Streetphoto

Street photography – pouliční fotografie, aneb jak vyrazit do ulic a něco ulovit. Prchavý okamžik obyčejného neobyčejného a pestrého života. A tak se toulám ulicemi, zákoutími, parky, areály a dvorky. Je to vzrušující.
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR. Lidé mají možnost zdarma navštívit expozice muzeí, potěšit se divadelními či hudebními produkcemi, užít si neformální zábavy a zúčastnit se výtvarných či hudebních dílen. Fotografie jsou z muzejní noci konané v květnu 2010.

Brno Museum Night is part of the Museum Nights Festival, organized by Association of Museums and Galleries. People have the opportunity to visit all museums free of charge, enjoy the theater or musical productions, enjoy casual fun and participate in art or music workshops. Photographs from the Museum Night held in May 2010.
Córdoba leží na jihu Španělska a je hlavním městem provincie Andalusie. Založili ji Féničané, vládli tu Římané, historie tu je dále spojena s Vandaly, Byzantskou říší, žili tu vedle sebe křesťané, muslimové i Židé. To vše se projevilo na zajímavé architektuře historického centra. Ideální místo pro setkání s pestrou směsicí lidí. Září 2009.

Cordoba is situated in the south of Spain and is the capital of the province of Andalucia. It was founded by the Phoenicians, the Romans ruled here, history is also associated with the Vandals, Byzantines, lived here side by side Christians, Muslims and Jews. All this was reflected in the interesting architecture of the historic center. An ideal place for meetings with a wide mix of people. September 2009.
Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí Moravy a celé České republiky. Poslední březnovou sobotu 2010 se tu konala již tradiční akce Ze sklepa do sklepa. 3763 milovníků vína mělo možnost navštívit 36 vinařství, ochutnat skvělá vína, popovídat si s vinaři a především se dobře bavit a radovat.

Velké Bílovice is the largest wine-growing village of Moravia and the Czech Republic. Last March Satturday of 2010 there was held a traditional action from cellar to cellar. 3763 wine lovers enjoied the opportunity to visit 36 wineries, sample great wines, chat with the winemakers and foremost had a lot of fun and enjoied it.
Už ho nesou - Občanské sdružení Trutnov – Město Draka a město Trutnov uspořádalo pátý ročník dračích slavností, tedy sled akcí na vybraná téma na základě pověstí o vzniku města Trutnova. Tradiční jarmark, historická hudba a divadlo, pouliční scénky a skvělé občerstvení, to vše přilákalo na trutnovské náměstí hodně návštěvníků. Pořízeno v květnu 2010.

Have him bear - Civic Association „Trutnov - Dragon City“ and Trutnov municipality organized the fifth annual Dragon Festival, a series of events on selected topics based on legends about the origin of Trutnov City. Traditional fair, historic music and theater, street scenes and great food, all attracted lots of visitors on Trutnov Square. Taken in May 2010.
Lidé v ulicích Brna. Festival „Brno – město uprostřed Evropy“ dává lidem možnost poslechnout si široké spektrum hudebních produkcí, seznámit se s produkcí malých pivovarů, vidět něco z historie městské hromadné dopravy a zúčastnit se třeba startu několika horkovzdušných balónů.

People in the streets of Brno. Festival „Brno - City in the middle of Europe“ gives people the opportunity to listen to a wide range of musical productions, to familiarize themselves with the production of small breweries, to see something from the history of public transport and to attend the departure of several hot air balloons.
Noc kostelů je akce, při níž jsou během jednoho květnového pátečního večera otevřeny kostely a nabízeny programy pro všechny návštěvníky zdarma. Je možné se zúčastnit koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů. Na fotografiích je zachycena atmosféra této akce v Brně, a to v letech 2009 a 2010.

Night of churches is an event where during a May Friday evening the churches are opened and programs are offered to all visitors free of charge. It is possible to attend concerts, guided tours and all other programs running during the night of churches. The photographs captured the atmosphere of this event in Brno, in the years 2009 and 2010.
Slavnost masek aneb Ryjo Deza Nejro ve Statlu 2010:
Průvod tvořený herci deseti zastoupených brněnských divadel, kteří byli v určitém stylu masek, byl součástí festivalu Divadelní svět.

Celebration of masks or Ryjo Deza Nejro in Statl 2010:
Parade consisting of ten actors represented theaters in Brno, who were in a style masks, was part of the festival Theatre world.
Každoročně poslední červnový víkend ožívá zámecký park ve Strážnici lidovou hudbou, tancem a četnými pořady, připomínajícími dávné tradice a zvyky. Přichází mnoho návštěvníků, aby si užili hodně radosti a pěkných chvil.

Strážnice Folklore Festival:
Every year, on the last weekend of June, Strážnice comes alive with folk music, folklore dances and numerous scenes recalling ancient traditions and cystome. Many people, visitors, are coming to have a lot of fun and nice time.
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany v okrese Kroměříž. Hrad vznikl mezi léty 1327 - 1333, opuštěn byl v roce 1720. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v roce 1940. V současnosti se o hrad stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky. V červenci 2010 v rámci cimburského koštu vín vystoupila tanečně bubenická skupina Cyranovy boty. k vínu zahrála cimbálová muzika z Vacenovic a bojovala šermířská skupina Taranis.

Cimburk wines tasting:
Extensive ruins of a gothic castle is situated on a hill about 5 km from the village Koryčany in the District of Kroměříž, Czech Republic. The castle was built between 1327 - 1333, was abandoned in 1720. In the 30th of the past century have been implementing the first rescue works, another in 1940. At present, the Polypeje civic association takes care about the castle, which tries to rescue, document and make accessable the monument. In July 2010 during the Cimburg wines tasting dance drum group „Cyranovy boty“ performed. and some fighting of group of Taranis members was on the stage.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one